|

Oljemilliarder til globalt grønt skifte

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Norge har gjennom Statens pensjonsfond utland (SPU) tilgang til verdens kanskje største motor for å lykkes med den globale miljøpolitikken. Fondet eies av alle nordmenn, og har blitt bygget opp av fremsynte politikere og embetsmenn. Samtidig inneholder SPU enorme beløp som vi har tjent på å ødelegge miljøet på jorda.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 De Grønne mener vi har store muligheter – men også en plikt – til å bruke fondet aktivt som et virkemiddel til å sikre bærekraftige liv og samfunn både hjemme og ute. De Grønne vil forvalte vår felles formue på en ansvarlig måte hvor vi tar utgangspunkt i at Parisavtalen og FNs bærekraftsmål faktisk skal gjennomføres. Det innebærer blant annet at det er finansielt klokt å trekke investeringer ut av fossil energi, til fordel for fornybar energi. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 SPU har gjort Norge til en stor aktør på verdens finansmarkeder. Gjennom å ta fondets økonomiske muskler i bruk for det grønne skiftet, vil vi også kunne utvikle ny kompetanse og nye forretningsmuligheter for norsk finansnæring.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Trekke SPU ut av alle investeringer i fossil energi. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • At SPU skal investere minst fem prosent direkte i infrastruktur for fornybar energi, også i unotert infrastruktur, og etterstrebe investeringer i lav- og mellominntektsland. 

7 Leave a comment on paragraph 7 2 • Innføre en klimaprosent der Norge setter av én prosent av nasjonalinntekten hvert år til internasjonal klimaomstilling via SPU. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Endre mandatet for forvaltning av SPU og andre statlige fond og investeringsselskaper slik at mål om sosial og økologisk bærekraft likestilles med mål om økonomisk avkastning. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Gi etikkrådet for SPU økte ressurser til å gjennomføre sitt mandat og myndighet til å trekke fondet ut av selskaper som bryter med retningslinjene. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Bruke norske eierskap gjennom Statens pensjonsfond utland aktivt til å bekjempe skattetilpasning og kapitalflukt.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Trekke SPU ut av investeringer i våpenindustrien.

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Innføre etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner.

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Kreve at selskaper som Statens pensjonsfond utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå.

Side 24

Source: https://databank.mdg.no/program/oljemilliarder-til-globalt-gront-skifte/