|

Omsorg og rehabilitering

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De Grønne vil sørge for at omsorgstjenester bidrar til gode liv for de som trenger støtte og for deres pårørende. Dette er behov alle har i ulike faser av livet når helsa eller funksjonsevnen er nedsatt. Omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjoner kan ikke dekke behovet for god livskvalitet og helse for alle omsorgstrengende. Det er derfor behov for andre typer tiltak. Sosiale nettverk og fysisk aktivitet er viktige faktorer for å forebygge sykdom og lidelser, samtidig som det kan redusere eller utsette den enkeltes behov for hjelp fra det offentlige. Seniorkollektiver, nettverk der beboere lett kan ta vare på hverandre og tilrettelegging av aktiviteter på tvers av generasjoner og grupper kan øke livskvaliteten for eldre og redusere ressursbruken for kommunene. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Det vil likevel være mange som trenger støtte og behandling. De Grønne mener at omsorgstilbudet skal tilpasses den enkelte, og ikke standardiseres. Syke, skadde og andre med omsorgs- eller rehabiliteringsbehov skal møtes med verdighet og respekt og gis reell innflytelse over egen hverdag.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 God omsorg krever mange nok godt kvalifiserte ansatte. De Grønne vil arbeide for at det er tilstrekkelig antall ansatte i omsorgsinstitusjonene og i hjemmetjenesten, og at de som jobber der har god og relevant kompetanse. Vi vil ha et sterkt offentlig omsorgstilbud. Ideelle og private aktører kan på noen områder gi større mangfold og være et positivt supplement.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Satse på velferdsteknologi som frigjør ressurser til bedre omsorg og økt samfunnsdeltakelse, og som bidrar til nye metoder i forebygging og behandling som virker helsefremmende. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Stimulere og øke støtten til frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og pleietrengende. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Legge til rette for og støtte etableringen av kollektiver for seniorer og lignende nettverk som har som mål at beboerne kan ta vare på hverandre.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Utvide mulighetene til omsorgslønn. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Øke andelen økologisk og kortreist mat på omsorgsinstitusjoner og i hjemmebaserte tjenester. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Bedre tilgangen på gode rehabiliteringssteder med sunn mat, godt kvalifiserte ansatte, godt utstyr og naturområde for restitusjon.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Øke antall plasser i dagaktivitet for personer med omsorgsbehov, og bidra til at staten øker sin medfinansiering til kommunene per plass. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Skape trygge og helsefremmende rammer for personer med demens og eldre med omsorgsbehov.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Styrke satsingen på kvalitetssikrede grønne velferdstjenester. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Sikre den faglige kvaliteten og gode arbeidsforhold for ansatte ved omsorgsinstitusjoner og i hjemmetjenesten.

15 Leave a comment on paragraph 15 1 • Etablere tilbud med transport for eldre hjemmeboende til felles bespisning på seniorsentre

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Øke ressursene for kartlegging, forebygging og behandling av underernæring hos syke eldre i hjemmebaserte tjenester.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 Les mer om De Grønnes tiltak for et godt seniorliv i kapittelet “Aktivt seniorliv”.

Side 60

Source: https://databank.mdg.no/program/omsorg-og-rehabilitering/