|

Oppdrettsindustrien

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Oppdrettsindustrien er Norges nest største eksportnæring og samtidig en av de største miljøutfordringene langs kysten. Oppdrettsindustrien står foran en nødvendig omstilling til miljøvennlig produksjon med god dyrevelferd. For at oppdrettsindustrien skal bli en bærekraftig industri må det settes miljøkrav som hindrer utslipp av lus, rømming og forurensing av omgivelsene. Omstillingen er en mulighet for at oppdrettsindustrien kan bidra til varig og bærekraftig verdiskapning i Norge.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 De Grønne setter økosystemperspektivet og bærekraftig forvaltning av alle biologiske ressurser i havet til grunn. Vi mener Norge bør være et foregangsland på fiskehelse og utslippsfri matproduksjon. Oppdrettsindustrien må være med i overgangen til en kretsløpsøkonomi der bruk av ressurser, utslipp og håndtering av biprodukter og avfall skjer i tråd med naturens sykluser. Vi må forske på og utnytte potensialet i bruk av fiskeavfall og satse på bærekraftig, norsk fôrproduksjon.

3 Leave a comment on paragraph 3 1 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 3 • Utvikle økologisk havbruk som en spydspiss for miljø- og dyrevennlig havbruk. 

5 Leave a comment on paragraph 5 2 • Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Utvide og trappe opp spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU, teknologiutvikling og investeringer i lukkede anlegg og miljøløsninger. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge for å øke selvforsyningsgraden og hindre bruk av matfisk og importert protein. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Opprette eget oppdrettstilsyn i Mattilsynet for å styrke kontrollen med rapportering, dyrevelferd og bærekraftig drift.

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Initiere en uavhengig nasjonal utredning om oppdrettsanleggs påvirkning på hele økosystemet i en fjord. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Tydeliggjøre at forurensningsloven gjelder for oppdrettsindustrien. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Skjerpe kravene til dyrevelferd i oppdrettsindustrien. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Innføre hjemfallsordninger for oppdrettslokaliteter. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sårbare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Få på plass merking av oppdrettslaks for å kunne spore rømt laks tilbake til oppdrettsanlegget.

16 Leave a comment on paragraph 16 0 Les mer om De Grønnes forslag til en bærekraftig havbruks- og fiskeripolitikk i kapitlene “Livet i havet” og “Fiskeri”.

Side 34

Source: https://databank.mdg.no/program/oppdrettsindustrien/