|

Personvern og rettssikkerhet

1 Leave a comment on paragraph 1 2 Rettssikkerheten skal ivaretas for alle enkeltmennesker i et samfunn. Både det sivile arbeidet og arbeidet i rettssystemet må fremme likebehandling og styrke rettssikkerheten. Ingen skal lide rettstap på grunn av manglende økonomisk evne eller mangel på informasjon. Vi må fortsatt sørge for at rettshjelp er tilgjengelig for dem som trenger det. De Grønne ønsker en revisjon av lov om fri rettshjelp for å styrke det offentlige rettshjelpstilbudet. Dette gjelder særlig for konflikter i arbeidslivet, samt saker knyttet til utlendingsrett og straffegjennomføring.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Et sterkt vern om enkeltmenneskets privatliv er også grunnleggende i et demokratisk samfunn. Hver enkelt har en rett til vern mot utilbørlig registrering, ubegrunnet overvåkning og inngripen i privatlivet. Digitalisering medfører at stadig mer av både privat og offentlig virksomhet skjer på nett. Det fører også til økt press på personvernet, økt fare for misbruk og økt risiko for nettbasert kriminalitet. De Grønne mener at det må stilles strengere krav til lagring og bruk av informasjon, og vil styrke lovverket og sette av flere ressurser til Datatilsynet.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil: 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Arbeide for å utvide rettshjelpstilbudet.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Heve inntektsgrensen for fri rettshjelp og inkludere personlig gjeld i beregningen.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Øke støtten til spesialiserte organisasjoner som gir gratis rettshjelp. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Skjerpe lov og regelverket for, og håndhevelsen av, bruk av varetekt og glattcelle.

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Styrke elevers rettssikkerhet og personvern ved å stille klare krav til hjemmel for politiaksjoner og andre krenkelser av elevers grunnleggende friheter. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Øke Datatilsynets ressurser. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Øke bevilgningene og ressursene som samfunnet trenger for å håndtere økt IT-kriminalitet. 

11 Leave a comment on paragraph 11 2 • Stille strenge krav til politiets bruk av inngripende etterforskningsmetoder.

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Sikre at inngrep i borgernes kommunikasjon, uten den enkeltes uttrykkelige samtykke, bare skjer under domstolskontroll og når det foreligger konkret mistanke om kriminell atferd hos den enkelte.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 Les mer om personvern i kapitlene “Et digitalt Norge og “Digitale rettigheter.

Side 72

Source: https://databank.mdg.no/program/personvern-og-rettssikkerhet/