|

Psykisk helse

1 Leave a comment on paragraph 1 1 God psykisk helse er avgjørende for å oppleve god livskvalitet og for å kunne håndtere ulike livssituasjoner på en tilfredsstillende måte. Stadig flere, særlig unge, men også mange eldre, opplever psykiske helseproblemer. Det skyldes blant annet press fra omgivelsene eller forventninger den enkelte stiller til seg selv, for eksempel når det gjelder prestasjoner, utseende og forbruk.. De Grønne vil derfor ha et særlig løft for psykisk helse i neste stortingsperiode, hvor det legges vekt på både forebygging og behandling.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Det gjøres en viktig innsats både innenfor og utenfor helsevesenet for å bidra til god psykisk helse. Det gjelde f eks forebyggende tiltak innen barnehage og skole og aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Denne type aktiviteter vil vi bygge videre på.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Psykiske lidelser har svært ulik årsak og alvorlighetsgrad, og det er viktig at behandlingstilbudene er fleksible og på ulike nivå for å sikre hver enkelt tilpasset behandling. Det bør derfor også legges godt til rette for tverrfaglige tjenester med flere helse- og sosialfaglige perspektiver i behandlingen.

4 Leave a comment on paragraph 4 1 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Bidra til å redusere ventetiden på all behandling av psykiske lidelser. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Styrke og prioritere skolehelsetjenesten som nærmeste kontaktpunkt med helsevesenet for barn og unge. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Heve skolehelsetjenestens kompetanse på psykisk helse hos barn og unge. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien, og sørge for smidigere overgangsordninger mellom psykiske helsetjenester for barn og voksne. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Bidra til at barn som pårørende blir tatt vare på, blant annet gjennom å ha barneansvarlige knyttet til psykiske helsetjenester. 

10 Leave a comment on paragraph 10 2 • Foreslå å ansette flere psykologer og andre offentlig godkjente terapeuter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Styrke samarbeidet mellom helsesektoren og NAV for å legge til rette for å kombinere utdanning eller arbeid med behandling. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Etablere flere lavterskeltilbud og brukerstyrte tjenester uten krav om henvisning. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Bidra til å bedre botilbudet utenfor institusjon for pasienter med varige psykiske lidelser som er for syke til å bo helt alene. 

14 Leave a comment on paragraph 14 2 • Øke oppmerksomheten omkring psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 Les mer om De Grønnes tiltak for god psykisk helse i oppveksten og i hele livet i kapitlene “Utdanning og kompetanse” og “Arbeid og velferd”.

Side 59

Source: https://databank.mdg.no/program/psykisk-helse/