|

Religion og livssyn

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende menneskerett og en forutsetning for et fritt samfunn. Et godt samfunn har rom for hele mennesket, også for den enkeltes religiøse identitet eller livssyn.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Tros- og livssynssamfunn er viktige samfunnsinstitusjoner, og både religiøse og ikke-religiøse livssynssamfunn har en naturlig plass i den offentlige debatten og i det offentlige rom. Aktiv livssynsdebatt er en del av et åpent og demokratisk samfunn, og forutsetter et sterkt vern av ytringsfriheten, både for kritikk og forsvar av ulike livssyn.

3 Leave a comment on paragraph 3 1 Samtidig setter økende livssynsmangfold nye spørsmål på agendaen, som gjør at vi må ta stilling til nye utfordringer knyttet til enkeltmenneskets rett til å utøve sitt livssyn, til religionens plass i det offentlige rom, og til forholdet mellom tros- og livssynsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter.

4 Leave a comment on paragraph 4 4 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 3 • Likebehandle alle tros- og livssynssamfunn. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Sikre tros- og livssynssamfunn selvråderett i tros- og ansettelsesspørsmål. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet. 

8 Leave a comment on paragraph 8 2 • Ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehagen. 

9 Leave a comment on paragraph 9 2 • Erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole. 

10 Leave a comment on paragraph 10 2 • Arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov. 

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Gi kommunene ansvaret for organisering av gravplasser og arbeide for flere gravplasser tilpasset alle livssyn. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Overføre ansvaret for vedlikehold av middelalderkirker og andre vernede bygg i Den norske kirkes eie til staten.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Legge til rette for etablering av flere livssynsfleksible seremonirom.

Side 63

Source: https://databank.mdg.no/program/religion-og-livssyn/