|

Ressurser i kretsløp

1 Leave a comment on paragraph 1 2 I en grønn økonomi finnes ikke avfall, bare ressurser på avveie. Her er resirkulering, reparasjoner og gjenbruk regelen og økonomien opererer innenfor rammene av naturens tålegrenser. En kretsløpsøkonomi stiller nye krav til bedrifter om å ta ansvar for hele levetiden til sine produkter og tjenester, samtidig som det åpner mange spennende, lokale og lønnsomme muligheter i en fremtid med større knapphet på ressurser og mer bevisste forbrukere.  

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Kretsløpsøkonomien innebærer en grunnleggende kursendring fra dagens bruk-og-kast-samfunn. Krav til produkters levetid, miljøavgifter på overforbruk og forurensning, og offentlig innkjøpspolitikk, er sentrale deler av myndighetenes verktøykasse. Forskning og utvikling er viktig for å utvikle nye prosesser og teknologi. Samtidig er det nødvendig å jobbe for en kulturendring blant forbrukere og næringsliv hvor det blir en naturlig del av virksomheten å tenke på det økologiske fotavtrykket til sine produkter og tjenester.

3 Leave a comment on paragraph 3 1 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi, med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Føre en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det lønnsomt å bruke minst mulig naturressurser, og der forurenser må betale. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Stille strengere minstekrav til levetid for at varer skal kunne markedsføres i Norge, og styrke reklamasjonsretten i forbrukerkjøpsloven. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Arbeide internasjonalt for å fremme kretsløpsøkonomi og høyere krav til produktlevetid.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Gi investeringsstøtte til tiltak for ressurseffektivisering og kretsløpsmodeller i industri og bionæringer. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Fjerne merverdiavgiften på reparasjon og gjenbruk. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildeleringer og biblioteker. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Regulere delingsøkonomien for å legge til rette for økt aktivitet og omsetning, samtidig som kundenes og de ansattes rettigheter sikres, og hensyn til statens inntekter ivaretas. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Legge til rette for at bedrifter, organisasjoner, det offentlige og enkeltpersoner enklere kan gi bort og bytte brukbare gjenstander framfor å kaste dem, blant annet gjennom minigjenbruksstasjoner og utstyrssentraler. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Øke flaskepanten til fem kroner og innføre panteordninger for flere typer produkter, som for eksempel mobiltelefoner og fritidsbåter. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Stille krav om resirkulerbarhet og fullstendige livsløpsanalyser i offentlige innkjøp. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Innføre kildesortering av husholdningsavfall, kommunalt avfall og næringsavfall over hele landet. 

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Prioritere utskilling av biologisk avfall, som matavfall, og stimulere til økt produksjon av biogass og biogjødsel fra avfall og i jordbruket. 

17 Leave a comment on paragraph 17 1 • Øke gjenvinningsgraden av plastemballasje til 70 prosent innen 2025

18 Leave a comment on paragraph 18 0 Les om De Grønnes tiltak for en økonomisk politikk i økologisk balanse i kapitlene “Ekte ansvarlighet i den økonomiske politikken”, “Forurensing og miljøgifter” og “Livskvalitet fremfor økt forbruk”.

Side 28

Source: https://databank.mdg.no/program/ressurser-i-kretslop/