|

Rusomsorg

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Rusavhengighet er et helseproblem som bør forebygges, behandles og møtes med kunnskap og respekt. Forebygging er i stor grad knyttet til andre politikkområder enn helse, som familiepolitikk, skole, miljø og oppvekstvilkår. Et godt og inkluderende samfunn er viktig for å redusere rusbruk og for å unngå at mennesker blir rusmiddelavhengige.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 I september 2014 la The Global Commision on Drug Policy (GCDP) frem sin rapport om effektene av de siste tiårenes ruspolitikk. Rapporten konkluderte med nødvendigheten av grunnleggende reformer, både for å ivareta de som bruker og misbruker rusmidler, for å redusere rusbruk blant unge og for å knekke det illegale markedet. 

3 Leave a comment on paragraph 3 3 De Grønne vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Den enkelte rusavhengige skal tilbys god faglig støtte og behandling samtidig som det arbeides aktivt for å redusere og forebygge kriminalitet og skadevirkninger. Derfor går vi, i tråd med GCDPs anbefaling, inn for avkriminalisering av rusbruk, noe som vil spare både brukere og samfunnet for belastninger. Rusproblemer skal ikke møtes med straff, men med åpenhet, helsetilbud og omsorg. Vi ønsker også å utrede hvorvidt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til skadereduksjon på individ- og samfunnsnivå, med utgangspunkt i erfaringer fra andre land.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 2 •  Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og i stedet satse på skadereduksjon, samt på frivillige og individuelt tilpassede helsetilbud for rusavhengige. 

6 Leave a comment on paragraph 6 2 • Utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, kan bidra til redusert rusbruk, avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Redusere ventetiden i rusomsorgen og unngå brudd i behandlingen, gjennom å legge til rette for et bredere tilbud og sikre gode økonomiske rammer. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Etablere et sterkere helsefaglig hjelpetilbud for rusbrukere og tungt avhengige i større byer, ved å sikre at helse- og sosialarbeidere er tilgjengelige i det offentlige rom. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Opprette brukerrom i de større byene, med tilgang på kvalifisert helsepersonell. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Tilby gratis langtidsvirkende prevensjon til ruspasienter, samt sørge for god informasjon om rusbehandling og graviditet. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Legge til rette for et tett samarbeid mellom behandlere, interesseorganisasjoner som arbeider med avrusing, kommunehelsetjenesten og NAV, for å sørge for god informasjon om rus og rusmidler, med en målsetting om å bidra til å redusere bruk og misbruk, kriminalitet og skadevirkninger.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Prioritere tiltak overfor barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Ha godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren, for å sikre god informasjon om rus, rusmidler og tilgjengelighet blant unge. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, og arbeide aktivt for rusfrie arrangementer. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Legge til rette for at interesseorganisasjoner med ulike tilnærminger til rusomsorgen kan motta støtte til informasjonsarbeid og arbeid mot rusavhengighet.

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Erstatte kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for medikamentell rusbehandling med helhetlig og fleksibel medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Åpne for å tilby heroinassistert behandling for rusavhengige som etter konsultasjon med medisinsk kvalifisert behandler har funnet løsningen ideell.

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Sørge for at statlige midler til behandling av rusavhengige tilfaller den kommunen hvor den rusavhengige oppholder seg og ikke der vedkommende er folkeregistrert.

Side 61

Source: https://databank.mdg.no/program/rusomsorg/