|

Sivilsamfunn og frivillighet

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Frivilligheten og sivilsamfunnet bringer folk sammen, knytter bånd mellom mennesker og er et viktig bidrag til livskvalitet og kunnskap. Frivillige og ideelle organisasjoner er dessuten en viktig del av velferdstilbudet. Frivilligheten i Norge er en enorm ressurs for samfunnet og demokratiet som De Grønne vil støtte opp om og styrke.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Større tillit til sivilsamfunnet betyr desentralisering av makt, fra staten til kommunene, og fra kommunene til bydeler, nærmiljøer og grender. De Grønne vil jobbe for at flere engasjerer seg frivillig, sikre gode arbeidsvilkår for de frivillige organisasjonene og samtidig sikre deres uavhengighet av staten. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Være pådriver for at det frivillige arbeidet og sivilsamfunnet har gode og forutsigbare vilkår. • Satse mer på frivillighet og samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet for å supplere og styrke kulturtilbudet og velferdstjenester. 

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Sikre mer langsiktighet i støtte til sivilamfunnsorganisasjoner og redusere statlige føringer på hva pengene skal brukes til, samt reversere krav til høyere egenandel ved prosjektstøtte.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Sikre lokale og regionale organisasjoner større mulighet til å påvirke Stortingets beslutninger i relevante saker.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Gi frivillige organisasjoner fullt fradrag for merverdiavgift. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Forenkle lover, regler og rapporteringskrav som gjelder frivilligheten. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Utvide ordningen med tilskudd til organisasjoner som bidrar til integrering i kommunene. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Legge til rette for frivillige og ideelle aktører i offentlige anbudsprosesser. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Stimulere til flere innovasjonssentre ved universitetene som kan samarbeide med lokale og regionale aktører om sosialt og grønt entreprenørskap.

Side 15

Source: https://databank.mdg.no/program/sivilsamfunn-og-frivillighet/