|

Sjøtransport

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Norge har gode forutsetninger for å bli verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. Sjøtransport har et stort potensial for å ta en større del av både godstransporten og persontransporten i Norge. Kystfylkene har naturlige forbindelser som bør utnyttes i større grad enn i dag. Der det er mulig bør hurtigbåter og båttaxier med nullutslipp bli en del av kollektivtransporten.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 En grønn omstilling av sjøtransporten gir store muligheter for norsk maritim næring. Utslippsfrie fartøy og nullutslippsteknologi kan bli en viktig eksportartikkel og vil bidra til økt sysselsetting langs kysten. Det vil ta noe tid før all sjøtransport er basert på nullutslippsteknologi. Derfor er det viktig å sette i gang tiltak i den eksisterende flåten som vil redusere klimagassutslipp på kort sikt. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 1 • Samarbeide med den maritime næringen om å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon, og etablere Marinova som pådriver for en framtidsrettet skipsindustri. 

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Stille krav om utslippsfrie ferger på alle fergestrekninger. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Satse på forskning og grønn teknologiutvikling for all skipsfart. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Etablere tilskuddsordning for elektrifisering av fiskeflåten.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Bevilge midler til forskning knyttet til å utvikle fremtidens nærskipsfart. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Innføre en vrakpantordning for skip som byttes ut med utslippsfrie skip. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Satse på landstrøm for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten i norske byer.

Side 43

Source: https://databank.mdg.no/program/sjotransport/