|

Skatter og avgifter

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Skatte- og avgiftssystemet er sentralt i en radikal, grønn omlegging av økonomien. De Grønne vil gjøre de miljøvennlige valgene lønnsomme for både enkeltpersoner og næringslivet, og sikre at forurenser faktisk betaler. Vi vil flytte de enorme skattefordelene som i dag gis til olje- og gassindustrien over til nye grønne næringer, og gi skattemessige fordeler til gründere, småbedrifter, og bedrifter som satser på bærekraftig innovasjon og teknologiutvikling. Vi vil flytte skatt fra arbeid til forbruk for å gjøre det lettere å ansette folk.

2 Leave a comment on paragraph 2 2 Skatter og avgifter finansierer viktige fellesoppgaver som helse, utdanning og infrastruktur. Samtidig er skattesystemet viktig for å omfordele mellom fattig og rik, og for å unngå at kapital blir samlet på færre hender. De Grønne vil føre en progressiv skattepolitikk som reduserer ulikheter i samfunnet, med mindre skatt på lave inntekter, og mer skatt på høye inntekter og formue. 

3 Leave a comment on paragraph 3 3 De Grønne vil prøve ut en ordning med å dele inntektene fra enkelte midlertidige avgiftsøkninger, som høyere bensinavgifter, tilbake til innbyggerne i form av klimabelønning. Formålet er å kunne øke avgifter slik at de har større effekt samtidig som den sosiale profilen ivaretas. For å finansiere det grønne skiftet og samtidig sikre en sterk offentlig finansiert velferd, mener De Grønne det er rom for en viss økning i det samlede skatte- og avgiftsnivået. 

4 Leave a comment on paragraph 4 3 Den gunstige boligbeskatningen i Norge er en viktig årsak til den kraftige økningen i boligprisene. De Grønne mener det er bra at mange eier sin egen bolig, men vil motvirke at bolig blir et spekulasjonsobjekt. Vi vil derfor begrense rentefradraget. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 De Grønne vil:

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Gjøre inntektsskatten mer progressiv slik at lave inntekter får mindre skatt, mens høye inntekter får økt skatt. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Øke og målrette avgifter på miljøskadelig forbruk og produksjon, og redusere avgifter på miljøvennlige alternativer og avgifter som hindrer innovasjon og jobbskaping. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Fjerne merverdiavgift på frukt, grønt, økologiske varer, gjenbruk, reparasjoner og kollektivtransport, samt vurdere fritak på flere områder for å gjøre det lettere å velge miljøvennlig. 

9 Leave a comment on paragraph 9 3 • Begrense prisveksten på boliger gjennom gradvis å trappe ned rentefradraget, og skattlegge sekundærboliger hardere. 

10 Leave a comment on paragraph 10 2 • Innføre en ordning med klimabelønningen KAF (Klimaavgift til folket), der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte bensinavgifter, deles direkte ut igjen med en lik sum til alle innbyggere.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Øke CO2-avgiften på fossil energibruk betydelig og gjøre den lik for alle sektorer i samfunnet. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Øke avgiftene på bruk av plastemballasje, fossilbiler og forurensende flyreiser samt øke momsen på kjøtt.

13 Leave a comment on paragraph 13 2 • Innføre avgift på finanstransaksjoner, aksjehandel og valutatransaksjoner med innslagspunkt og skattesats innrettet for å ramme skadelig spekulasjon. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Utvide skattefradraget for energisparetiltak i egen bolig. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende.

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Gi gode skattevilkår til grønne næringer etter modell av dagens fordeler til oljenæringen. 

17 Leave a comment on paragraph 17 2 • Fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Skjerme flere småbedrifter fra formuesskatt ved å øke bunnfradraget betydelig, samtidig som skattesatsen økes på de høyeste formuene. 

19 Leave a comment on paragraph 19 1 • Bruke skatte- og avgiftssystemet til å støtte gründere og små bedrifter, for eksempel gjennom lettelser i arbeidsgiveravgiften. 

20 Leave a comment on paragraph 20 1 • Utrede muligheten for skattefradrag til bedrifter som kan dokumentere “overskudd” av økologiske og sosiale verdier.

21 Leave a comment on paragraph 21 2 • Utrede hvordan skatter og avgifter på forbruk kan gjøres mer progressive. 

22 Leave a comment on paragraph 22 1 • Utrede de langsiktige konsekvensene av økende automatisering av vare- og tjenesteproduksjon, med vekt på tiltak som motvirker økt økonomisk ulikhet og sikrer statens skattegrunnlag, blant annet skattlegging av roboter.. 

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Sikre at sosiale hensyn ivaretas så langt som mulig ved utformingen av forbruksavgifter

24 Leave a comment on paragraph 24 1 • Tette smutthull som i dag gjør at multinasjonale selskaper kan unngå skatt i Norge.

25 Leave a comment on paragraph 25 1 • Sikre at norske statseide selskaper og deres datterselskaper ikke flytter funksjoner til utlandet med den hensikt å redusere skatt til norske myndigheter.

26 Leave a comment on paragraph 26 3 • Bruke statlig eierskap og internasjonalt samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og hindre skattetilpasning og kapitalflukt.

27 Leave a comment on paragraph 27 0 Les mer om De Grønnes tiltak for det grønne skiftet i kapitlene “Grønt næringsliv”, “Areal og transport” og “Vårt livsgrunnlag”. 

Side 22

Source: https://databank.mdg.no/program/skatter-og-avgifter/