|

Skogbruk

1 Leave a comment on paragraph 1 0  Skogen er leveområde for mange av våre planter og dyr. Biomassen i skog binder karbon og gir skogen en viktig rolle i møtet med klimaendringene. Biologiske organismer fra skog og biomasse er viktige, fornybare ressurser. De kan utnyttes langt bedre enn i dag.. I det grønne skiftet blir skogens rolle viktigere. Skogen vil forsyne oss med sentrale, fornybare råstoff og forbli rekreasjonsområde og leveområde for en betydelig del av vårt biologiske mangfold.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 En forutsetning for et bærekraftig skogbruk er en kartlegging av ulike vegetasjonstyper i skogen og forekomsten av ulike biologiske ressurser. Et representativt utvalg av norske skogtyper og skog skal vernes, og produktiv skog skal drives bærekraftig slik at andre arters leveområder ivaretas. En grønn omstilling av treforedlingsindustrien dreier seg om å utnytte råvarene bedre i innenlandsk foredling og sikre konkurransefordeler basert på andre forhold enn lave råvarepriser. Bruk av trevirke som bygningsmateriale og bærekraftig bruk av skogsavfall til biodrivstoff og andre produkter står sentralt i dette.

3 Leave a comment on paragraph 3 1 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Øke konkurransekraften for tre som byggemateriale gjennom krav til livsløpsanalyser i teknisk forskrift i byggesektoren og prioritering av tre i offentlige bygg og anlegg. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Intensivere kartleggingen av arter, vegetasjonstyper og økosystemer i norske skoger. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Øke kunnskapen om de biologiske ressursenes bestanddeler og deres anvendelsesområde gjennom økt bioprospektering av biologiske ressurser fra skog. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Verne ti prosent av produktiv skog innen 2027. 

8 Leave a comment on paragraph 8 2 • Skjerpe kravene til bærekraftig skogsdrift og gi sterkere insentiver til skogeiere som ønsker å gå over til en mer skånsom skogsdrift hvor hensynet til miljøet ivaretas. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Forlenge trærnes levetid gjennom å øke rotasjonstid i skogbruket for i større grad ta vare på biologisk mangfold og øke karbonlagringen i skog. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Skjerpe regelverket for å redusere bruk av plantevernmidler og fase ut skadelig gjødsling av skogsområder 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Videreutvikle norsk treforedlingsindustri gjennom å stimulere til spesialisering og innovasjon. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Utvikle en programmessig satsing på bioraffinering av de ulike fraksjonene fra biologiske ressurser i skog.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 Les mer om økosystemforvaltning i kapittelet “Livet på land”

Side 36

Source: https://databank.mdg.no/program/skogbruk/