|

Språklig mangfold

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Det språklige mangfoldet i Norge er en viktig kulturell verdi og ressurs som må ivaretas og dyrkes. De Grønne vil la språkmangfoldet synes og høres i hverdagen og utnytte mulighetene det gir.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Likestilling mellom nynorsk og bokmål må realiseres, og norsk tegnspråk må få offisiell status. Brukere av regions- og minoritetsspråkene samisk, kvensk, skandoromani og romanes må få styrket sine rettigheter. Sørsamisk og lulesamisk, samt samisk i kystområdene, trenger et særskilt løft i samepolitiske spørsmål. Språkkompetansen i innvandrermiljøene må ses på som en ressurs for hele samfunnet, og bevaring av morsmål må vektlegges som en nøkkel til integrering. Integreringspolitikk skal fremme barns flerspråklighet og barnets flerspråklige kompetanse.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Sikre minoriteters rett til språk og kultur. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Bevare statlige sameskoler som samiske alternativ i grunnutdanningen og nasjonale sentre for språkopplæring. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Styrke retten til opplæring på samisk utenfor språkbevarings- og språkvitaliseringskommuner, ved at minstekravet på ti elever reduseres til tre elever. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn.

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Styrke og rettighetsfeste tegntolketjenesten.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Gi norsk tegnspråk offisiell status og større plass i det offentlige rom. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Bevare nynorsk som sidestilt med bokmål i offentlig kommunikasjon. 

11 Leave a comment on paragraph 11 2 • Starte sidemålsopplæringen allerede i barneskolen gjennom bøker, sang og lek. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter, som retten til lærebøker på hovedmålet. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Videreføre ordningen med karakterer i sidemål. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • At elever som er fritatt fra sidemålsundervisning også skal møte litterære tekster og sakprosa på sidemålet.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Sikre videre utvikling av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne innvandrere. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Støtte universitets- og høyskolesektoren i utvikling av norsk fagterminologi, for å hindre domenetap til engelsk. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Gi støtte til digitale, fritt tilgjengelige norske ordbøker. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Styrke døves og deres familiers rett til tegnspråkopplæring, samt styrke arenaer for døvekultur. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Synliggjøre flerspråklighet ved å utvide bruken av minoritetsspråk i det offentlige rom. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Stimulere til at flere kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samelovens språkregler. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Initiere en nasjonal satsing på utvikling og revitalisering av kvensk språk. 

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Initiere nasjonale satsinger for å synliggjøre og fremme romani og romanes. 

23 Leave a comment on paragraph 23 1 • Tilrettelegge for at minoritetsspråklige barn i større grad får mulighet til å styrke morsmålet sitt i norskopplæringen. 

24 Leave a comment on paragraph 24 0 • Støtte bruk av andre skandinaviske språk i tv og film for barn. 

25 Leave a comment on paragraph 25 0 • Fremme og styrke flerspråklig kompetanse i relevante yrkesgrupper.

26 Leave a comment on paragraph 26 0 Les mer om De Grønnes tiltak for å sikre mangfold og urfolk og minoriteters rettigheter i kapitlene “Urfolk og nasjonale minoriteter” og “Frihet og mangfold”.

Side 69

Source: https://databank.mdg.no/program/spraklig-mangfold/