|

Sykkel og gange

1 Leave a comment on paragraph 1 5 De Grønne vil at flest mulig skal kunne gå og sykle til sine daglige gjøremål. Det må være et trygt, lettvint og raskt alternativ. Virkemidler og verktøy for planlegging av gang- og sykkelveier må i større grad ta hensyn til de myke trafikantenes behov. Det krever god planlegging, større investeringer, og prioritering av arealer i tettbygde strøk. Vi vil belønne offensive klima- og miljøkommuner med statlige bidrag som støtter opp om kommunenes egne ambisjoner og støtte utbygging av sykkelveinett, ekspressykkelveier og trygge gang-, sykkel- og skoleveier. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 De Grønne vil:

3 Leave a comment on paragraph 3 0 • Doble sykkelandelen i løpet av fire år.

4 Leave a comment on paragraph 4 1 • Gjennomføre en storstilt utbygging av infrastruktur for gående og syklende, med øremerkede midler til fylkeskommunene og kommunene, prioritert før utbygging av bilveier.

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • At staten skal fullfinansiere sammenhengende ekspressykkelveier i byer og byregioner.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Trappe opp bevilgninger til drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Stimulere til opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder blant annet gjennom by- og bygdemiljøpakker.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Legge til rette for “snarveier” for gående og syklende, slik det er gjort i Trondheim. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Bygge sykkelhotell på alle store jernbanestasjoner og kollektivknutepunkt..

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Samordne bysykkelordningene nasjonalt slik at folk kan bruke bysykkel i byen de besøker.

12 Leave a comment on paragraph 12 2 • Innføre momsfritak på elsykler og legge til rette for flere ladepunkter for elsykler. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Legge til rette for at fotgjengerfelt og sykkelveier i større grad skal være adskilt. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Jobbe for å fullfinansiere all viktig infrastruktur, inkludert kollektivtransport og bysykler uten reklame.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Stimulere til etablering av deleordninger for lastesykler.

Side 42

Source: https://databank.mdg.no/program/sykkel-og-gange/