|

Tilpasning til klimaendringer

1 Leave a comment on paragraph 1 1 For å begrense farlige klimaendringer er det helt avgjørende å raskt redusere klimagassutslippene. Samtidig må vi også innse at klimaendringene allerede i gang. I Norge opplever vi mer ekstremvær og flere ras. Det gir store utfordringer for enkeltmennesker, næringslivet og samfunnet. I andre land og regioner er problemene mange ganger større, med flom, tørke, ekstremvær, sviktende avlinger og sult. Dette gjør omfattende investeringer i klimaforebygging tvingende nødvendig. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Den store klimaregningen for staten, regioner og kommuner begynner å bli synlig i form av kostnader for å tilpasse veier, jernbane, avløpssystemer, bebyggelse og infrastruktur til et endret klima. For å sikre at hensyn til klimaendringer kommer inn i all planlegging, trenger vi et løft for kompetanse og kapasitet på klimatilpasning i kommunene. Tiltak som grønne tak, åpning av bekker og vassdrag, og flere grøntarealer som bidrar til fordrøyning er viktig i tettbygde strøk. Samtidig trenger vi mer kunnskap om hvordan klimaendringer vil påvirke matproduksjon og biologisk mangfold på land og i havet.

3 Leave a comment on paragraph 3 2 Norge er et rikt og stabilt land, som har tjent store summer på eksport av fossil energi. Vi har derfor et moralsk ansvar til å også bidra til å hjelpe andre land med å omstille seg til utslippsfri energi og tilpasse seg til en varmere verden. Dette er samtidig en investering i en mer stabil verden. De Grønne vil bruke Statens pensjonsfond utland som en motor for det grønne skiftet internasjonalt. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Sikre at storsamfunnet stiller bedre opp for lokalsamfunn som opplever ekstremvær og ras gjennom økt støtte til opprydding og forebygging av nye hendelser. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Utarbeide en nasjonal klimatilpasningsplan for å ta vare på naturmangfold i et endret klima, herunder tiltak for landbruk, fiskeri og oppdrettsnæringen. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Ta hensyn til pågående klimaendringer i areal- og ressursforvaltningen, og øke innsatsen for klimatilpasning innen infrastruktur, matproduksjon og generell beredskap. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Styrke beredskapen for håndtering av skred, flom og andre naturfarer og tydeliggjøre ansvaret til hver enkelt beredskapsinstans. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Arbeide for å hente inn vedlikeholdsetterslep og oppgradere infrastruktur i møte med klimaendringene, rettet mot veier, jernbane, offentlige bygg og avløpsnett. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Øke støtten til kommuner som vil gjennomføre prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser. 

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Gi lokale myndigheter mulighet til å pålegge grønne tak, solenergiløsninger eller andre miljøvennlige løsninger der det er hensiktsmessig.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Stimulere til utvikling og deling av kunnskap om klimatilpasning, og ha lav terskel for å prøve ut nye løsninger. 

13 Leave a comment on paragraph 13 2 • Styrke kommunenes evne til å tilpasse seg ekstremvær og andre klimaendringer gjennom en storsatsing på klima- og miljørådgivere. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Innføre en klimaprosent der Norge setter av en prosent av nasjonalinntekten hvert år til internasjonal klimaomstilling via oljefondet. 

15 Leave a comment on paragraph 15 1 • Øke selvforsyningsgraden og styrke matsikkerheten gjennom å føre en aktiv landbrukspolitikk. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Styrke samarbeid og koordinering mellom staten og kommunene rundt klimatilpasning.

17 Leave a comment on paragraph 17 2 • Gjøre Statens pensjonsfond utland til en motor for det grønne skiftet internasjonalt.

18 Leave a comment on paragraph 18 0 Les mer om hvordan De Grønne vil styrke beredskapen i møte med klimaendringene i kapittelet “Beredskap”.

Side 8

Source: https://databank.mdg.no/program/tilpasning-til-klimaendringer/