|

Urfolk og nasjonale minoriteter

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Staten Norge er tuftet på områdene til to folk, det norske og det samiske. Samisk kultur har derfor en viktig plass både i norsk kulturarv og i vår egen samtid. Norge har klare forpliktelser til å ivareta den samiske befolkningens rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse. Historisk har den samiske befolkningen og minoritetsgrupper i Norge lidd betydelig urett, ikke minst gjennom en brutal fornorskningspolitikk som blant annet har gått utover språkene som kulturbærere. Også i dag er kunnskapen om samisk historie, språk og kultur begrenset i store deler av den norske befolkningen, og samer opplever fremdeles diskriminering. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Fem folkegrupper har status som nasjonale minoriteter i Norge: jøder, kvener, rom, romani og skogfinner. De Grønne ønsker en aktiv politikk for å ivareta denne delen av den mangfoldige norske kulturarven. Vi vil arbeide for styrket kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Være en pådriver for en nordisk samekonvensjon for å lette samhandling og styrke samisk kultur på tvers av landegrensene. 

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Støtte og videreutvikle Sametinget som det viktigste verktøyet for selvbestemmelse for det samiske folket. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Styrke og lovfeste konsultasjonsordningen mellom Staten og Sametinget. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Gi støtte til styrking av kvensk, lulesamisk og pitesamisk språk.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Opprette en sannhet- og forsoningskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken overfor samene og nasjonale minoriteter. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Sørge for tilstrekkelig finansiering til etablering av Skogfinsk Museum. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Støtte arbeid som setter søkelys på romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge, inkludert språkene romanes og skandoromani. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Bidra til at det norske romfolkets kultur ivaretas og videreføres

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Innføre prosedyrer for å gi forutsigbarhet i økonomiske spørsmål for Sametinget og andre samiske budsjettområder, for eksempel ved at det hvert år legges fram en stortingsproposisjon om satsingsområder og prioriteringer i samepolitikken.

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Sette i gang igjen prosessen etter Samerettsutvalget II, som handler om retten til land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Gjøre samefolkets dag til en offisiell fridag i hele Norge.

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Etablere et forsknings- og formidlingsprogram for et samlet samisk historieverk hvor fornorskningshistorien er ett av flere tema.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og kulturinstitusjoner vesentlig.

Side 14

Source: https://databank.mdg.no/program/urfolk-og-nasjonale-minoriteter/