|

UTDANNING OG KOMPETANSE

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Trygge og selvstendige mennesker må ha kompetanse til å utvikle seg, delta, påvirke og skape. Det er menneskene og fellesskapet som må løse utfordringene vi står overfor. De Grønnes utdanningspolitikk møter samfunnets fremtidige behov og enkeltmenneskets behov for å ta ansvar og skape glede for seg selv og andre.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Kunnskap er en drivkraft for det grønne skiftet og grunnlag for et bærekraftig samfunn. I et høyteknologisk og globalt samfunn vil kravene til omstillingsevne og kompetanse stadig være høyere. Samtidig vil mangfoldet av bransjer og yrker kreve flere typer kompetanse og forutsette samarbeid og respekt for ulike ferdigheter. Kravene til kompetanse er i stadig endring og kravet til omstilling blir stadig høyere.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne ønsker et sterkt offentlig utdanningssystem der alle har lik rett til god utdanning. Vi mener en begrenset andel ideelle og private aktører kan bidra til større mangfold og derfor er et positivt supplement i barnehagen og skolen, så lenge det ikke går på bekostning av det offentlige tilbudet. Offentlig høyere utdanning skal være basert på gratisprinsippet og De Grønne vil gå mot alle forsøk på å fravike dette.

4 Leave a comment on paragraph 4 1 Ett av skolens viktigste formål må være å hjelpe barn og unge til å bli trygge og selvstendige mennesker med gode forutsetninger for å mestre utfordringene livet byr på. Livsmestring må derfor løftes frem i skolen. Sammen med oppvekst- og helsepolitikken, er dette vårt viktigste grep mot utenforskap, dårlig helse og lav deltakelse. Barnehagen, skolen og oppvekstmiljøet ellers må gi trygge rammer for lek og læring. Samtidig må det legges til rette for minst en time fysisk aktivitet daglig, noe som kan oppnås gjennom varierte arbeidsmåter. Alle skal oppleve mestring og bli i stand til å ta mest mulig ansvar for seg selv og omgivelsene sine.

Side 46

Source: https://databank.mdg.no/program/utdanning-og-kompetanse/