|

VÅRT LIVSGRUNNLAG

1 Leave a comment on paragraph 1 2 Menneskene har et ansvar som strekker seg langt ut over egen person, nasjon og generasjon. Våre liv er innvevd i økosystemer og sykluser i naturen, gjennom vårt forbruk av mat, vann, energi, materialer og kjemikalier. Vårt grunnsyn er at menneskene er dypt knyttet til, og avhengig av, velfungerende økosystemer. Å bry oss om disse, er å bry oss om oss selv. Menneskenes livsmuligheter avgjøres av hvor godt vi lærer oss å leve i samspill med naturen. Derfor setter De Grønne naturens tålegrenser som ramme for all politikk. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Naturen fungerer i kretsløp som menneskene er en del av og som vi må må tilpasse oss. Menneskelig aktivitet er hoveddrivkraften bak dramatiske endringer i livsmiljøet. Det skyldes at vi overskrider naturens tålegrenser. Vi tømmer lagrene av begrensede naturressurser som jorda har brukt millioner av år på å bygge opp. Vi ødelegger den skjøre og livsviktige balansen i jordens klima. Vi er også i ferd med å utløse den sjette masseutryddelsen av artene som lever på jorda. Vi forstyrrer kretsløpene for stoffer som nitrogen og fosfor, tømmer lagrene av grunnvann og sprer miljøgifter i mat, jord og vann uten å kjenne konsekvensene. På sikt kan vi ødelegge selve forutsetningen for livet på jorda.

3 Leave a comment on paragraph 3 2 De Grønne går til valg på et paradigmeskifte i norsk miljøpolitikk. I mange generasjoner har naturens tålegrenser blitt oversett og forsømt. Nå trenger verden målrettet og handlekraftig politikk som viser omsorg for fremtidige generasjoner. Vi vil føre en ansvarlig og radikal miljøpolitikk forankret i vitenskapelig dokumentasjon om klodens tilstand og føre var-prinsippet. Vi vil ta de reelle konsekvensene av Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål. Vi trenger en systematisk omstilling som iverksetter tiltak på alle områder der livsmiljøet er truet.

Side 4

Source: https://databank.mdg.no/program/vart-livsgrunnlag/