|

Veitrafikk

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Person- og varebiler og buss  vil fortsatt ha en viktig plass i det norske transportsystemet. Derfor må vi starte en rask omlegging til en utslippsfri veitrafikk. Omleggingen til utslippsfrie personbiler bør fortrinnsvis skje ved at folk velger en nullutslippsbil når de uansett skal bytte bil. Derfor vil De Grønne føre en politikk som sikrer en raskest mulig utfasing av salget av nye fossilbiler. For at nullutslippskjøretøyer skal bli et reelt alternativ i hele landet må det offentlige bidra til massiv utbygging av energistasjoner de neste årene. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig, derfor må det alltid være billigere å velge en utslippsfri bil. Grønn transportpolitikk vil legge til rette for at buss eller videreutviklinger av dagens busser fortsatt forblir svært viktige for lokalt og regionalt kollektivtransporttilbud, og for å frigjøre veikapasitet til vare- og nyttetransport

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Vi trenger gode, trygge veier. De Grønne vil prioritere vedlikehold, trafikksikkerhet, prosjekter som leder trafikk utenom tettbygde strøk og nødvendige utbedringer av veinettet. Dette skal kombineres med vår politikk for smart arealplanlegging, kollektivnett, sykkelveier og fotgjengere. Da blir det lettere å komme seg frem for de som må bruke bil og vi får tryggere veier. Den samlede veksten i biltrafikk må opphøre og kollektiv-, vare- og nyttetransport må prioriteres på veiene over hele landet, særlig i storbyene. Privatbiler har i altfor mange år har lagt premissene for by- og tettstedsutvikling. Det har ført til både høye klimagassutslipp, lange køer og stor lokal luftforurensing. Vi legger prinsippet om at forurenser skal betale til grunn og støtter tids- og miljødifferensierte bompenger i storbyområdene.

3 Leave a comment on paragraph 3 1 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for el-bil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner. 

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge store nye veianlegg mellom landsdelene.

6 Leave a comment on paragraph 6 2 • Innføre en ordning med klimabelønning der inntektene fra enkelte miljøavgifter som for eksempel økte bensinavgifter deles direkte ut igjen til innbyggerne. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Gå mot kapasitetsøkende motorveiutbygginger.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Legge til rette for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt med lett tilkomst til byer og tettsteder. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Bygge ut et sammenhengende ladenett i hele Norge innen 2019, og prioritere at infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at nullutslipp blir et reelt alternativ så fort som mulig. 

11 Leave a comment on paragraph 11 2 • Redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og rundt skoler og barnehager.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Gjennomføre hyppigere fartskontroller på ulykkesbelastede strekninger. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Omdisponere veiareal til kollektivfelt og miljøfelt på viktige innfartsårer til storbyene.

14 Leave a comment on paragraph 14 2 • Fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2020, og fossile varebiler og busser innen 2025. 

15 Leave a comment on paragraph 15 1 • Videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff.

17 Leave a comment on paragraph 17 1 • Gi insentiver til bruk av bildeling og tilsvarende ordninger. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud. 

19 Leave a comment on paragraph 19 2 • Tilrettelegge for prøveprosjekter med selvkjørende biler og busser. 

20 Leave a comment on paragraph 20 2 • Gjennomføre en forsøksordning med høyere vrakpant for fossilbiler dersom man kjøper utslippsfri bil eller elsykkel. 

21 Leave a comment on paragraph 21 1 • Stille krav om utslippsfrie drosjer.

22 Leave a comment on paragraph 22 0 Les mer om tiltak for å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken i kapittelet “Klimaet på jorden”.

Side 41

Source: https://databank.mdg.no/program/veitrafikk/