|

Velferd og inkludering

1 Leave a comment on paragraph 1 3 Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt sikkerhetsnett og tilgang til arbeidslivet. Folketrygdens pensjons- og trygdeordninger skal bidra til økonomisk trygghet og en anstendig levestandard for personer som ikke kan delta i arbeidslivet. De ulike ordningene må samordnes godt og gjøres tilgjengelig for de som har rett til dem. 

2 Leave a comment on paragraph 2 4 De Grønne vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. En slik betingelsesløs og universell grunninntekt vil kunne gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. En godt fungerende borgerlønn vil i tillegg kunne gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødig, og slik redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid. 

3 Leave a comment on paragraph 3 2 De Grønne vil forsterke og utvide tiltak som har vist seg å føre til at flere får tilgang til arbeidsmarkedet, og blir værende i arbeidslivet. Vi vil derfor styrke NAV slik at de kan bruke sin kompetanse på beste måte for å følge opp personer som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 2 • Arbeide for en nasjonal minstenorm for sosialhjelp. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av brukere som følges opp av veileder. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.

9 Leave a comment on paragraph 9 1  •Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk for å samle erfaringer om virkning og innretning.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Endre dagpengeordningen til også å omfatte personer som har mindre deltidsstillinger. 

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Bidra til at brukere av NAV med særlig lav inntekt skal kunne bruke honnørkort. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende.. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Utrede justering av ytelser til personer som bor i land med lavere levekostnader.

14 Leave a comment on paragraph 14 0 Les mer om De Grønnes tiltak for å sikre muligheter til alle og et godt arbeidsliv i kapitlene “Aktivt seniorliv”, “Likestilling og likeverd” og “Grønt næringsliv”.

Side 53

Source: https://databank.mdg.no/program/velferd-og-inkludering/